ទម្រង់ចុះឈ្មោះ​នាម គោត្តនាម*
       
ឈ្មោះក្រុម (Fantasy) *
គាំទ្រក្លឹប *
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ( Phone Number ) *

អ៊ីម៉ែល (Email Address) *
សូមបំពេញព័ត៍មានដែលមានសញ្ញា *

*លក្ខន្តិក៖

  1. អ្នកចូលរួមលេងត្រូវតែមានអាយុ១២ឆ្នាំឡើងទៅនិងសម្រាប់តែជនជាតិកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
  2. រាល់អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវមកទទួលរង្វាន់ផ្ទាល់និងបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធី CTN Fantasy នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN
  3. អ្នករាល់គ្នា រួមទាំងបុគ្គលិកCBS អាចឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ ដោយមិនកំណត់ចំនួនដង និងសម្រាប់តែអ្នកបានចុះឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះ.
  4. សម្រាប់រង្វាន់ធំប្រចាំឆ្នាំនឹងមិនត្រូវផ្តល់ឲ្យបុគ្គលិក​ CBS នោះទេ
  5. ត្រូវចុះឈ្មោះពិតតាមអត្តសញាណប័ណ្ណ និងតម្រូវឲ្យមានតែមួយ(១)គណនីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់១នាក់
  6. ឈ្មោះក្រុមត្រូវតែដាក់ឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមិនប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សង្គម
  7. CTN Fantasy មានសិទ្ធិក្នុងការលុបឈ្មោះចេញ រឺមិនផ្តល់រង្វាន់ នូវបុគ្គលណាដែលមិនបានចុះឈ្មោះ និងមិនគោរពរតាមលក្ខន្តិក។

*ពិន្ទុសម្រាប់អ្នកឈ្នះនឹងគិតតាមគោលការណ៍របស់ Fantasy Premier League.

CBS រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកទាំងអស់ដោយពុំចាំបាច់ជម្រាបជូនដំណឹងជាមុន